1. navigation

    navigation, navigering, den vetenskap och teknik som behandlar bl.a. sjöfarares och flygares förmåga, utrustning och metoder att under färd fastställa sin position och bestämma lämplig färdväg och kurs mot nästa delmål.