1. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 2. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 3. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 6. samarbeta

  sam`arbeta verb ~de ~t ORDLED: sam--arbet-ar SUBST.: samarbetande; samarbete
  Svensk ordbok
 7. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 8. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 9. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 10. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.