1. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 2. sinnelag

  sinn`elag subst. ~et ORDLED: sinne--lag-et
  Svensk ordbok
 3. göticism

  göticism, kulturell rörelse med särskilt fäste i Norden.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 6. naiv konst

  naiv konst, samlingsbenämning på bildkonst som tillkommit helt utan stöd av professionell konstutbildning och som utan närmare förtrogenhet med de dominerande konsttraditionerna gjort sig gällande och uppfattas som spontan, estetisk, uttrycksfull eller fantasieggande etc.
 7. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 8. pangermanism

  pangermanism (tyska Pangermanismus), en politisk rörelse under 1800-talet som ytterst syftade till att alla personer av tyskt språk och sinnelag skulle förenas av ett gemensamt medborgarskap; jämför stortyskar.
 9. homonoia

  homonoia, personifiering av endräkten i grekisk mytologi, ibland dyrkad som gudinna (motsvarande Concordia hos romarna).
 10. Bahya ben Joseph ibn Pakuda

  Bahya ben Joseph ibn Pakuda ( Baḥya ben Josef ibn Pakūda), senare delen av 1000-talet, spansk-judisk filosof.