1. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 2. Tchadsjön

  Tchadsjön, arabiska Bahr as-Salam, sjö i nordvästra Centralafrika mellan Niger, Tchad, Kamerun och Nigeria.

 3. Sahelanthropus tchadensis

  Sahelanthropus tchadensis, art i familjen hominider som levde kort efter människans och schimpansernas sista gemensamma förfader.
 4. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 5. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 7. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 8. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 9. Kongokrigen

  Kongokrigen, serie av konflikter i Kongo (Kinshasa) sedan 1996, med upprinnelse i etniska konflikter i östra Kongo.

 10. låginkomstland

  låginkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 1 026 US dollar (2020).