1. trend

  trend, en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (inom t.ex. mode).
 2. trendig

  tren`dig adj. ~t ORDLED: trend-ig
  Svensk ordbok
 3. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 4. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 5. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 6. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 7. millenniemålen

  millenniemålen, FN:s millenniemål, engelska Millennium Development Goals (MDG), åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.

 8. Eurokrisen

  Eurokrisen, ekonomisk kris som 2009 drabbade eurozonen och främst de sydeuropeiska länderna.
 9. strejk

  strejk, av arbetstagare i kollektivt syfte vidtagen arbetsnedläggelse, vanligen för att förmå arbetsgivare att godta krav avseende lön eller andra arbetsvillkor.
 10. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.