1. abbot

  abbot, föreståndare för ett benediktin-, kartusian- eller cistercienskloster.
 2. abbotsdöme

  abbotsdöme, abbotsstift, en stiftsliknande organisation där flera församlingar är underställda en abbot på samma sätt som en biskop.
 3. abbotsstift

  abbotsstift, detsamma som abbotsdöme.
 4. abbotsdöme

  abbotsdöme, beteckning för vissa kloster som från karolingisk tid fick feodala rättigheter över sitt godsinnehav, vilka inbegrep rättslig immunitet.
 5. Abbotsford

  Abbotsford, slott i södra Skottland, köpt 1811 av Walter Scott, utbyggt 1817–25 i romantisk medeltidsstil.
 6. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 7. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 8. stift

  stift, kyrkligt förvaltningsområde, styrt av biskop, i vissa fall av abbot.
 9. abbedissa

  abbedissa, föreståndarinna för kvinnligt benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarisskloster.
 10. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.