1. ablation

  ablation, ablatio, inom medicinen term som kan avse vissa operativa ingrepp respektive att en vävnad lossnar från sin plats.
 2. ablation

  ablation, astronomisk och geologisk term för förlust av ytmaterial genom erosion eller vittring, t.ex. vid en meteorits passage genom atmosfären.
 3. ablation

  ablation, förlust av snö och is från en glaciär.
 4. ablation

  ablation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ab-lat-ion-en
  Svensk ordbok
 5. ablationsområde

  ablationsområde, en glaciärs avsmältningsområde, där årsbalansen mellan ackumulation och ablation är negativ, dvs. där det sker en nettoförlust av snö och is.
 6. ablationsmorän

  ablationsmorän, morän, bildad vid avsmältningen av en glaciär.
 7. ultraljudsbehandling

  ultraljudsbehandling, behandlingsformer inom medicin och veterinärmedicin.
 8. bolid

  bolid, en synnerligen ljusstark meteor, en s.k. eldkula, till skillnad från andra kännetecknad av ett åskliknande ljudfenomen.
 9. förmaksflimmer

  förmaksflimmer, fibrillatio atrialis, hjärtrytmstörning med mycket snabb förmaksaktivitet, överstigande 300 impulser per minut.
 10. ackumulationsområde

  ackumulationsområde, en glaciärs tillväxtområde där årsbalansen mellan ackumulation och ablation är positiv, dvs. där ett nettotillskott av snö och is sker.