1. persontelefoni

    persontelefoni, teknik för att med ett personanknutet telefonnummer ringa till en person i stället för till en plats där man tror att personen är (så som man länge gjort med de fasta telefonerna).
  2. riktnummer

    rik`tnummer subst. riktnumret, plur. ~, best. plur. riktnumren el. ~na ORDLED: rikt--numr-et
    Svensk ordbok