1. abskissa

  abskissa, den första koordinaten för en punkt i ett koordinatsystem, vanligen avsatt horisontellt (längs x-axeln) med negativa värden till vänster.
 2. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 3. abskissa

  abskissa [-skis`a] subst. ~n abskissor ORDLED: ab-skiss-an
  Svensk ordbok
 4. x-axel

  x-axel, egentligen x -axel, i matematiken vanlig benämning på den horisontella axeln i ett rätvinkligt, plant koordinatsystem.
 5. numerisk integration

  numerisk integration, numerisk kvadratur, beräkning av det numeriska värdet av en bestämd integral.
 6. x-koordinat

  x-koordinat [ek`s-] subst. ~en ~er ORDLED: x--ko-ord-in-at-en
  Svensk ordbok
 7. ordinata

  ordina`ta subst. ~n ordinator ORDLED: ord-in-at-an
  Svensk ordbok