1. relativfel

    relativfel, förhållandet mellan absolutfelet (dvs. skillnaden mellan ett mätvärde och det avsedda värdet) och det avsedda värdet, utan hänsyn till tecken.
  2. fel

    fel, matematisk term som används på många olika sätt.
  3. fel

    fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.