1. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 2. optisk täthet

  optisk täthet är ett mått på hur mycket ljus som tas upp av en gas eller en vätska eller ett fast ämne.
 3. absorptivitet

  absorptivitet, molär absorptivitet, mått på ett ämnes förmåga att absorbera ljus eller annan strålning.
 4. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 5. regressionsanalys

  regressionsanalys, statistisk metod för analys av sambandet mellan en responsvariabel (beroende variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler.