1. absorption

  absorption, nationalekonomisk term, se absorptionsansatsen.
 2. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 3. fotoelektrisk absorption

  fotoelektrisk absorption, absorption av elektromagnetisk strålning orsakad av att en elektron som frigörs genom fotoeffekt stannar kvar i materialet och överför hela sin kinetiska energi till detta.
 4. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. absorbent

  absorbent, ljudabsorberande yta eller föremål; se absorption.
 6. extinktionskoefficient

  extinktionskoefficient, äldre benämning på absorptionskoefficient (se absorption).
 7. mikrovågsspektroskopi

  mikrovågsspektroskopi, spektroskopisk teknik som utnyttjar absorption eller emission av mikrovågor.
 8. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 9. sorption

  sorption, fysikalisk bindning av atomer eller molekyler till en yta, adsorption, upptagande av gas eller vätska (sorbat) i t.ex. en porös fast kropp, absorption, eller adsorption som leder till en kemisk reaktion, kemisorption.
 10. rhizoid

  rhizoid, hos mossor rotlikt absorptions- och vidhäftningsorgan i form av enkla celltrådar.