1. fotokemi

  fotokemi, studiet av kemiska reaktioner som kan framkallas i ett system genom absorption av ljusstrålning; ibland inkluderas även kemiska reaktioner initierade på annat sätt men vilka leder till utsändande av ljus (se kemiluminescens).
 2. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 3. ljusabsorptionsspektrometri

  ljusabsorptionsspektrometri, absorptionsspektrofotometri, mätning av ett provs (oftast i lösning) absorption av elektromagnetisk vågrörelse i de infraröda, synliga och ultravioletta spektralområdena som funktion av frekvensen (våglängden).

 4. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).
 5. atomspektroskopi

  atomspektroskopi, undersökning av spektra som emitteras eller absorberas av fria atomer.
 6. aktionsspektrum

  aktionsspektrum, verkansspektrum, den funktion av ljusets våglängd som beskriver hur effektivt en fotokemisk eller fotobiologisk process stimuleras av olika sorters ljus.
 7. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 8. Förstermekanismen

  Förstermekanismen, typ av energiöverföring mellan molekyler, uppkallad efter den österrikiske kemisten Theodor Förster (1910–74).
 9. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 10. molekylspektroskopi

  molekylspektroskopi, molekylspektrometri, benämning dels på spektroskopiska tekniker som bygger på att elektromagnetisk strålning absorberas av eller emitteras från molekyler, dels på teoretisk behandling av relationer mellan dessa fenomen och molekylstrukturer, speciellt med kvantmekaniska metoder.