1. abstinens

  abstinens, avhållsamhet, från t.ex. njutningsmedel eller sexuell aktivitet.
 2. abstinens

  abstinen´s subst. ~en ORDLED: abs-tin-ens-en
  Svensk ordbok
 3. abstinenssymtom

  abstinenssymtom, psykiska och fysiska symtom vid abstinens.
 4. abstinensteorin

  abstinensteorin, ränteteori som betraktar räntan som belöning för att man avstår från nutida konsumtion.
 5. abstinensbesvär

  abstinen`sbesvär subst., plur. ORDLED: abs-tin-ens--be-svär-en
  Svensk ordbok
 6. avhållsamhet

  avhållsamhet, se abstinens.
 7. pseudoabstinens

  pseudoabstinens, symtom på abstinens, t.ex. oro, hjärtklappning och darrningar, utan att betingelser för abstinens föreligger.
 8. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 9. predelirium

  predelirium, abstinenstillstånd efter missbruk av alkohol eller lugnande mediciner.
 10. läkemedelsberoende

  läkemedelsberoende innebär att man är beroende av läkemedel och känner ett sug efter läkemedlet.