1. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 2. tandemaccelerator

  tandemaccelerator, partikelaccelerator bestående av två Van de Graaff-acceleratorer (i tandem) med gemensam högspänningsterminal.
 3. kallvulkning

  kallvulkning, äldre vulkningsmetod som innebär vulkning vid rumstemperatur, vanligen i lösning eller i ånga av svavelklorid.
 4. PS

  PS, ibland CPS, protonsynkrotron på CERN, byggd 1957, som den första av ett system av acceleratorer för höga protonenergier.
 5. CLIC

  CLIC, projekt vid CERN omfattande ett nytt acceleratorsystem i vilket strålar av 1 TeV elektroner och 1 TeV positroner från 15 km långa linjära acceleratorer skall kollidera.
 6. koboltkanon

  koboltkanon, apparatur som producerar strålning (isotopen kobolt-60, 60Co) för behandling av relativt ytligt i kroppen belägna tumörer, t.ex. i hud, hals och bröst.
 7. accelerator

  accelerator, inom kemin och framför allt polymerkemin ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion.
 8. IN2P3

  IN2P3, Institut national de physique nucléaire et de physique des particules , organ bildat 1971 under det franska forskningsrådet CNRS med uppgift att stödja forskning inom kärn- och partikelfysik.
 9. halvtorkande olja

  halvtorkande olja, vegetabilisk (eller animalisk) olja som genom upptagning av syre ur luften bildar ett fast polymerskikt.
 10. alkanolaminer

  alkanolaminer, hydroxysubstituerade aminer med den generella delstrukturen R 1R 2C(OH)-R 3-CR 4R 5(NH 2), där alla R kan vara olika organiska grupper.