1. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 2. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 3. kärnfysik

  kärnfysik, subatomär fysik, läran om atomkärnornas struktur och kärnmateriens egenskaper.
 4. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 5. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 6. Eightfold Way

  Eightfold Way, en symmetri med tillhörande familjestruktur bland de starkt växelverkande partiklarna hadronerna.
 7. elektrostatisk accelerator

  elektrostatisk accelerator, typ av partikelaccelerator som används inom olika delar av fysiken för att producera strålar av laddade joner.
 8. kolliderare

  kolliderare, i fysiken en accelerator eller acceleratoranläggning för elementarpartiklar eller joner där två motsatt riktade strålar med partiklar, som accelererats till höga energier (hastigheter nära ljushastigheten), fås att kollidera.
 9. koboltkanon

  koboltkanon, apparatur som producerar strålning (isotopen kobolt-60, 60Co) för behandling av relativt ytligt i kroppen belägna tumörer, t.ex. i hud, hals och bröst.
 10. jonkälla

  jonkälla, anläggning som producerar positiva eller negativa joner i vakuum, vilka sedan används för bl.a. isotopseparation, jonimplantation, i masspektrometrar och partikelacceleratorer.