1. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 2. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 3. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 4. massa

  massa, den egenskap hos materien som påverkas av gravitationskraften ( tung massa) och som motsätter sig rörelseändringar ( trög massa).
 5. fotoeffekt

  fotoeffekt, fotoelektrisk effekt, innebär att elektroner emitteras från ett material när detta utsätts för elektromagnetisk strålning (fotoner).
 6. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 7. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 8. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 9. centralisering

  centralisering, koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt.
 10. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.