1. reggae

  reggae, musikform med ursprung i Jamaica.

 2. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.
 3. ordbildning

  ordbildning, bildande av nya ord genom olika processer, av vilka de vanligaste är avledning, förkortning och sammansättning.
 4. beat

  beat, slag, taktslag; inom framför allt jazz och rock använd term för musikens grundpuls, vanligen markerad av ett eller flera instrument i rytmsektionen (jämför off beat).
 5. prosodi

  prosodi, i antiken den del av ljudläran som beskriver accentuering och längdförhållanden (kvantitet), särskilt i vers.
 6. bebop

  bebop, bop, stil- och epok inom jazzmusiken.
 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. stød

  stød , stöt, en sorts dynamisk accentuering av en stavelse i danska.
 9. stöt

  stöt, en sorts dynamisk accentuering av en stavelse i danska.
 10. suprasegmentell

  suprasegmentell, prosodisk, egenskap i talat språk med en räckvidd utöver enskilda vokaler eller konsonanter (segmentella drag).