1. ADI

  ADI, acceptabelt dagligt intag, den mängd, uttryckt i mg per kg kroppsvikt och dag, av ett misstänkt skadligt ämne som en människa kan inta utan risk.
 2. biopati

  biopati, alternativmedicinsk verksamhet som använder speciella diagnosmetoder såsom apparatur för mätning av obalanser i kroppens energiströmmar.
 3. skratt

  skratt, fysiologisk funktion kännetecknad av automatiska, hastiga ut- och inandningar med ömsom spända och avslappnade stämband.
 4. uppfostringsanstalt

  uppfostringsanstalt, äldre samlingsbenämning på institutioner som hade till uppgift att uppfostra minderåriga med olika typer av socialt icke acceptabelt beteende, t.ex. kriminalitet eller skolskolk.
 5. bostadspolitik

  bostadspolitik, offentliga åtgärder med inriktning på bostadsförsörjning och boendeförhållanden.
 6. trafikbuller

  trafikbuller, oönskat ljud från väg-, tåg- och flygtrafik.
 7. finansiering

  finansiering, kapitalanskaffning för företag, stat och kommun samt privata hushåll.
 8. Europeiska unionens råd

  Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).
 9. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 10. livsmedelstoxikologi

  livsmedelstoxikologi, läran om toxiska (giftiga) ämnen i livsmedel, och de hälsorisker som kan orsakas av sådana ämnen.