1. acceptor

  acceptor, molekyl eller atom som kan ta emot en elektron.
 2. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 3. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 4. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 5. fermentering

  fermentering, metabola förlopp hos framför allt mikroorganismer där organiska föreningar är både elektrondonator och -acceptor.
 6. accept

  accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
 7. konfirmation

  konfirmation, i speciell juridisk betydelse bekräftelse av ett avtal.
 8. dopning

  dopning, metod inom halvledartekniken som innebär tillsats av mycket små mängder dopämnen (störatomer) i halvledarmaterial.
 9. elektronacceptor

  elektronacceptor, kemisk förening med tendens att helt eller delvis ta åt sig elektroner från eller dela en eller flera elektroner med en elektrondonator.

 10. konsens

  konsens, juridisk term som innebär att parter blivit överens om ett avtal, t.ex. genom att någon antar ett anbud utan att i något avseende förändra det (s.k. ren eller blank accept).