1. accidens

  accidens, medeltida term för de tillfälliga eller icke väsensbestämda egenskaper som i enlighet med den aristoteliska uppfattningen, förmedlad via Porfyrios, kan tillkomma det individuella, självständigt existerande tinget (jämför substans).
 2. accidens

  acciden´s [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cid-ens-en
  Svensk ordbok
 3. accidenstryck

  accidenstryck, trycksaker av kortlivad karaktär (småtryck), t.ex. visitkort, inbjudningskort och reklamblad, till skillnad från böcker.
 4. accidenstryckeri

  accidenstryckeri, detsamma som civiltryckeri.
 5. accidenstryck

  acciden`stryck [aks-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-cid-ens--tryck-et
  Svensk ordbok
 6. accidental

  accidental, musikterm som anger ett tillfälligt förtecken i noter, i motsats till s.k. fast förtecken.
 7. inherens

  inherens ’hänga fast vid’, ’vidlåda’), inom medeltida filosofi använd fackterm för att beteckna att något (i första hand en tillfällig egenskap eller accidens) innebor i och för sin existens beror av något annat, sin bärare.
 8. attribut

  attribut, filosofisk term traditionellt använd om s.k. essentiella egenskaper, dvs. en egenskap som ett ting eller en individ nödvändigtvis måste ha för att förbli samma ting eller individ, i motsats till en accidens, en tillfällig eller oväsentlig egenskap, som tinget kan ha eller inte ha utan att det förändrar dess väsen.
 9. substans

  substans, i romersk och tidig medeltida filosofi benämning såväl på det enskilda tinget som den art till vilken det hörde.
 10. kategori

  kategori, i många filosofiska system benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilkas hjälp tillvaron kan ordnas eller beskrivas.