1. aceton

  aceton är en färglös, brandfarlig vätska med skarp lukt.
 2. aceton

  aceton [-å´n] subst. ~et ORDLED: acet-on-et
  Svensk ordbok
 3. acetonuri

  acetonuri, ökad halt av aceton i urinen.
 4. acetonemi

  acetonemi, ökad halt av aceton i blodet.
 5. acetonkroppar

  acetonkroppar, detsamma som ketonkroppar.
 6. acetonitril

  acetonitril, metylcyanid, CH 3CN, brännbar, vattenlöslig, flyktig och giftig vätska med hög dielektricitetskonstant (relativ permittivitet), som framställs ur acetylen och ammoniak samt som biprodukt vid framställning av akrylnitril.
 7. butanol–acetonjäsning

  butanol–acetonjäsning, metod för framställning av butanol och aceton genom nedbrytning av stärkelse (från t.ex. säd) med hjälp av mikroorganismen Clostridium acetobutylicum.
 8. dimetylketon

  dimetylketon, lösningsmedel, detsamma som aceton.
 9. dissousgas

  dissousgas (av franska dissous ’upplöst’, av dissoudre ’upplösa’), acetylengas löst i aceton; se acetylen.
 10. baskemikalie

  baskemikalie, bulkkemikalie, ämne som framställs i stora kvantiteter (t.ex. svavelsyra, natriumhydroxid, metanol och aceton).