1. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 2. aceton

  aceton [-å´n] subst. ~et ORDLED: acet-on-et
  Svensk ordbok
 3. acetonuri

  acetonuri, ökad halt av aceton i urinen.
 4. acetonemi

  acetonemi, ökad halt av aceton i blodet.
 5. acetonitril

  acetonitril, metylcyanid, CH 3CN, brännbar, vattenlöslig, flyktig och giftig vätska med hög dielektricitetskonstant (relativ permittivitet), som framställs ur acetylen och ammoniak samt som biprodukt vid framställning av akrylnitril.
 6. acetonkroppar

  acetonkroppar, detsamma som ketonkroppar.
 7. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 8. jäsning

  jäsning, förjäsning, energigivande omvandling av ett organiskt ämne som ersättning för den syreberoende cellandningen hos många bakterier och några jästsvampar i syrefria miljöer.
 9. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.
 10. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).