1. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 2. acetonemi

  acetonemi, ökad halt av aceton i blodet.
 3. acetonitril

  acetonitril, metylcyanid, CH 3CN, brännbar, vattenlöslig, flyktig och giftig vätska med hög dielektricitetskonstant (relativ permittivitet), som framställs ur acetylen och ammoniak samt som biprodukt vid framställning av akrylnitril.
 4. aceton

  aceton [-å´n] subst. ~et ORDLED: acet-on-et
  Svensk ordbok
 5. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 6. jäsning

  jäsning, förjäsning, energigivande omvandling av ett organiskt ämne som ersättning för den syreberoende cellandningen hos många bakterier och några jästsvampar i syrefria miljöer.
 7. acetonuri

  acetonuri, ökad halt av aceton i urinen.
 8. acetonkroppar

  acetonkroppar, detsamma som ketonkroppar.
 9. butan

  butan, n-butan (normalbutan), CH 3CH 2CH 2CH 3, färglös, brännbar gas, som förvätskas vid −0,3 °C.
 10. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).