1. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 2. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 3. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 4. gasbränsle

  gasbränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i gasform vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 5. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 6. acetylen

  acetylen är ett annat namn på etyn.

 7. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 8. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 9. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 10. koenzym A

  koenzym A, CoA, ett koenzym som fungerar som bärare av acylgrupper i cellen.