1. gäldenärsed

    gäldenärsed, bouppteckningsed, den ed som en gäldenär på obestånd måste avlägga i samband med konkurs- eller ackordsförfarande för att försäkra att de uppgifter som förekommer i bouppteckningen är korrekta.
  2. konkurs

    konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.