1. Joseph Arthur de Gobineau

  Gobineau, Joseph Arthur de, 1816–82, greve, fransk diplomat och historiefilosof.
 2. kalibrering

  kalibrering, ursprungligen bestämning av kalibern hos eldvapen.
 3. färdskrivare

  färdskrivare, utrustning för registrering och varaktig lagring av ett fordons användande.
 4. miljöledningssystem

  miljöledningssystem, miljöstyrningssystem, frivilligt system med syfte att etablera rutiner för systematiskt miljöarbete i företag och andra verksamheter.
 5. ackreditera

  ackredite´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kred-it-er-ar SUBST.: ackrediterande, ackreditering
  Svensk ordbok
 6. CE-märkning

  CE-märkning, obligatoriskt anbringande av ett av EU antaget märke, CE-märket, på produkter som uppfyller grundläggande hälso-, miljö- eller säkerhetskrav i EU-direktiv.
 7. typgodkännande

  typgodkännande, inom byggtekniken ett bevis med laglig verkan på att vissa slag av material, konstruktioner eller anordningar får användas i byggnadsverk eftersom de har visats uppfylla vissa krav i svensk lag med tillhörande föreskrifter.
 8. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.
 9. ministerresident

  ministerresident, titel för diplomatiskt sändebud hos främmande makt.
 10. typbesiktning

  typbesiktning, av ackrediterat kontrollorgan utförd besiktning av ett motorfordon, typfordonet.