1. ackumulering

  ackumulering, se ackumulation.
 2. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 3. fungicider

  fungicider, svampdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av svampar.
 4. mikroplast

  mikroplast, mikroplasterplastpartiklar mellan 1 nanometer och 5 millimeter i storlek, vanligen betraktade som miljöfarliga.

 5. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 6. laststyrning

  laststyrning, inom energitekniken styrning, och därmed bättre fördelning, av energianvändning över tiden.
 7. kalciumjordar

  kalciumjordar, jordmånstyp som bildas främst i halvtorra och torra klimat och där huvuddelen av de utbytbara katjonerna förekommer i form av kalciumjoner.
 8. Alf G Johnels

  Johnels, Alf Gunnar, 1916–2010, zoolog, professor vid Naturhistoriska riksmuseets sektion för vertebratzoologi 1958–81.
 9. strömningspotential

  strömningspotential, elektrofiltrationspotential, Helmholtz-potential, zetapotential, den elektriska potentialskillnad som uppstår mellan ändarna av en kapillär när den genomströmmas av en vätska.
 10. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok