1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 3. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 4. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 5. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 6. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 7. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 8. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 9. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 10. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.