1. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 2. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 3. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 4. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 5. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 6. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 7. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 8. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 9. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 10. medelvärde

  medelvärde av ett antal mätvärden får man om man adderar alla värden och delar summan med antalet värden.