1. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 2. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 3. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 4. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 5. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 6. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 7. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 8. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 9. reproduktion

  reproduktion, i biologiska sammanhang vanligen term för förökning, fortplantning, bildning av nya individer (sexuellt eller asexuellt).

 10. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.