1. additiv

  additiv, som kan adderas, erhållas genom addition eller framställas som en summa; jämför additiv egenskap.
 2. additiv färgblandning

  additiv färgblandning, optisk färgblandning, en typ av färgblandning som uppstår genom ögats uppfattning av rena färger, lagda intill varandra och betraktade på avstånd.
 3. additiv

  additiv, inom kemin ämne som är avsiktligt tillsatt i liten mängd för att förändra en produkts egenskaper.
 4. färgblandning

  färgblandning, färgstimulusblandning, blandning av två eller flera färgämnen för att åstadkomma färger som dessa inte ensamma kan ge.

 5. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 6. RGB

  RGB, förkortning för rött, grönt och blått, grundfärgerna i ett färgsystem för additiv färgblandning.
 7. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 8. synergism

  synergism, synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering).
 9. additiv egenskap

  additiv egenskap, egenskap hos ett sammansatt system som kan beskrivas som summan av värdena för en viss egenskap hos delarna.
 10. färgperception

  färgperception, färgupplevelse, vår upplevelse av det vi kallar färg.