1. additiv färgblandning

  additiv färgblandning, optisk färgblandning, en typ av färgblandning som uppstår genom ögats uppfattning av rena färger, lagda intill varandra och betraktade på avstånd.
 2. additiv

  additiv, som kan adderas, erhållas genom addition eller framställas som en summa; jämför additiv egenskap.
 3. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 4. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 5. färgblandning

  färgblandning, färgstimulusblandning, blandning av två eller flera färgämnen för att åstadkomma färger som dessa inte ensamma kan ge.

 6. synergism

  synergism, synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering).
 7. additiv

  additiv, inom kemin ämne som är avsiktligt tillsatt i liten mängd för att förändra en produkts egenskaper.
 8. epistasi

  epistasi, förmågan hos en gen att hindra effekten av gener i ett annat locus att komma till uttryck.
 9. RGB

  RGB, förkortning för rött, grönt och blått, grundfärgerna i ett färgsystem för additiv färgblandning.
 10. samordning

  samordning, koordination , bildande av en större syntaktisk helhet genom att två eller flera led med samma syntaktiska funktionsmöjlighet via en konjunktion hopfogas till ett led med samma syntaktiska funktion som vart och ett av de ingående leden.