1. gurkha

  gurkha, den icke helt adekvata benämningen på det ledande befolkningsskiktet i Nepal.
 2. Charles Ray

  Ray, Charles, född 1953, amerikansk konstnär.
 3. bandstad

  bandstad, stadsbyggnadstyp med bebyggelse och centra (service- eller kommersiella) på bägge sidor längs ett band, t.ex. en trafikled.
 4. fotorealism

  fotorealism, superrealism, hyperrealism , konst som i sin exakta verklighetsåtergivning gör intryck av att vara fotografi.
 5. abort

  abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.

 6. Harvey G Cox

  Cox, Harvey G allagher, född 1929, amerikansk protestantisk teolog, professor vid Harvard Divinity School sedan 1965.
 7. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 8. felsägning

  felsägning, oavsiktlig avvikelse från vad en talare försökt säga i ett yttrande.
 9. liberalteologi

  liberalteologi, riktningar inom protestantisk teologi som pläderat för ett fritt, av kyrkans dogmer obundet sanningssökande.
 10. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.