1. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 2. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 3. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 4. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 5. separationsmetoder

  separationsmetoder, sätt att särskilja komponenterna i en blandning av ämnen, t.ex. genom filtrering eller sedimentation.
 6. biologisk rening

  biologisk rening av avloppsvatten sker med hjälp av mikroorganismer.
 7. detergent

  detergent, ämne som har en utpräglad tendens att anrikas på gränsytor mellan faser, t.ex. mellan luft och vatten eller mellan fasta ytor och vatten.
 8. sorption

  sorption, fysikalisk bindning av atomer eller molekyler till en yta, adsorption, upptagande av gas eller vätska (sorbat) i t.ex. en porös fast kropp, absorption, eller adsorption som leder till en kemisk reaktion, kemisorption.
 9. xenon

  xenon, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18, kemiskt tecken Xe.
 10. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.