1. adsorptionsmedel

  adsorptionsmedel, ämne som upptar molekyler på ytan (se adsorption).
 2. Langmuirs adsorptionsisoterm

  Langmuirs adsorptionsisoterm, teoretiskt härlett uttryck som anger sambandet, vid jämvikt och konstant temperatur, mellan adsorberad mängd ämne på en fast yta och ämnets koncentration i den lösning eller gas som är i kontakt med ytan.
 3. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 4. adsorption

  adsorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ad-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. sorption

  sorption, fysikalisk bindning av atomer eller molekyler till en yta, adsorption, upptagande av gas eller vätska (sorbat) i t.ex. en porös fast kropp, absorption, eller adsorption som leder till en kemisk reaktion, kemisorption.
 6. kemisorption

  kemisorption, förkortning för kemisk adsorption, adsorptionsförlopp som leder till en kemisk reaktion, och därigenom en stark bindning, mellan de adsorberade molekylerna och den fasta yta till vilken de adsorberas.
 7. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 8. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 9. enhetsoperation

  enhetsoperation, inom kemitekniken speciellt slag av fysikalisk förändring (metod) som används främst vid industriell framställning av olika kemikalier och liknande ämnen.
 10. fettaminer

  fettaminer, raka, långkedjiga aminer som framställs genom kemisk modifikation av fettsyror.