1. adsorptionsmedel

  adsorptionsmedel, ämne som upptar molekyler på ytan (se adsorption).
 2. Langmuirs adsorptionsisoterm

  Langmuirs adsorptionsisoterm, teoretiskt härlett uttryck som anger sambandet, vid jämvikt och konstant temperatur, mellan adsorberad mängd ämne på en fast yta och ämnets koncentration i den lösning eller gas som är i kontakt med ytan.
 3. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 4. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 5. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 6. ytkemi

  ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.
 7. zeoliter

  zeoliter, grupp aluminiumsilikater som omfattar ca 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska (konstgjorda) motsvarigheter.
 8. adsorption

  adsorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ad-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. aktivt kol

  aktivt kol, puderlik eller pelleterad form av amorft kol som har en mycket stor area per volym, tack vare en stor mängd små fina porer.
 10. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.