1. samordning

    samordning, koordination , bildande av en större syntaktisk helhet genom att två eller flera led med samma syntaktiska funktionsmöjlighet via en konjunktion hopfogas till ett led med samma syntaktiska funktion som vart och ett av de ingående leden.
  2. textlingvistik

    textlingvistik, lingvistik som är inriktad på (skriven eller talad) text, inte bara på enstaka satser.