1. advocatus diaboli

  advocatus diaboli, skämtsam beteckning för promotor fidei (latin, ’trons befrämjare’), den ämbetsman som vid beatifikations- och kanonisationsprocesser har till uppgift att kritiskt granska kandidatens kvalifikationer; används ofta i överförd betydelse.
 2. fogde

  fogde, en i Sverige sedan 1290-talet använd beteckning för åtskilliga ämbetsmän hos kungen och (senare) hos enskilda stormän och institutionella godsägare med ansvar för förvaltning av och – framför allt – uppbörd från ett visst geografiskt område (fögderi) eller viss verksamhet (ofta markerad genom en inskränkande förled, t.ex. ”landbofogde”, ”gårdsfogde” eller ”gruvfogde”).

 3. advokat

  advokat, jurist som yrkesmässigt tillhandagår med rådgivning och biträder part inför domstol.
 4. fogde

  fogde, ladufogde, förvaltare eller inspektor på en större lantgård, främst i södra Sverige.
 5. advokat

  advoka´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-vok-at-en
  Svensk ordbok