1. advokat

  advokat, jurist som yrkesmässigt tillhandagår med rådgivning och biträder part inför domstol.
 2. advokat

  advoka´t subst. ~en ~er ORDLED: ad-vok-at-en
  Svensk ordbok
 3. Advokatsamfundet

  Advokatsamfundet, egentligen Sveriges advokatsamfund, advokaternas privaträttsliga sammanslutning som har fått vissa myndighetsuppgifter av staten.
 4. advokatfiskal

  advokatfiskal, äldre benämning på tjänsteman vid Kammarkollegiet som bl.a. hade till uppgift att bevaka Allmänna arvsfondens rätt i vissa dödsbon.
 5. advokatyr

  advokatyr, argumentering genom halvsann bevisföring, som är formellt korrekt men i sak tvivelaktig eller orimlig, ofta i försvarsposition.
 6. Advokaten

  Advokaten, tidskrift, hette till och med 1982 Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund (TSA) och utges alltjämt av samfundet.
 7. advokatpäron

  advokatpäron, annat namn på växtarten avokado.
 8. föregivande av ställning såsom advokat

  föregivande av ställning såsom advokat, brott som begås av den som osant anger sig vara ledamot av Sveriges advokatsamfund.
 9. advokatfiskal

  advoka`tfiskal subst. ~en ~er ORDLED: ad-vok-at--fisk-al-en
  Svensk ordbok
 10. advokatorisk

  advokato´risk adj. ~t ORDLED: ad-vok-at-or-isk
  Svensk ordbok