1. affirmation

  affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
 2. affektiv

  affektiv, som har att göra med affekt eller affekter; känslomässig, känsloladdad.
 3. afferent

  afferent, inåtledande; används om nervbanor som leder impulser från kroppens periferi till centrala nervsystemet, t.ex. från sinnesorgan till hjärnan (motsats: efferent).
 4. affektiva störningar

  affektiva störningar, engelska mood disorders, psykiska störningar som domineras av ändrad grundstämning, dvs. av en ändring i det dominerande stämningsläget vilken består under en längre tid.
 5. affix

  affix, morfem som inte kan utgöra ett självständigt ord men som tillsammans med en avlednings- eller böjningsstam kan bilda ett nytt ord eller en annan ordform.
 6. affinitet

  affinitet, i äldre kemisk litteratur benämning på kemisk reaktivitet.
 7. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.
 8. affekt

  affekt, sinnesrörelse (se emotion) med stark känslostegring, t.ex. vid häftig sorg, glädje och raseri.
 9. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 10. affärsängel

  affärsängel, engelska business angel, person som i ett tidigt skede satsar kapital och kompetens i nystartade eller växande företag.