1. Agenda 21

  Agenda 21, handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet (dagordning för tjugoförsta århundradet), antaget av 180 stater vid Riokonferensen 1992.
 2. agens

  agens, verksam eller utlösande faktor, inom medicinen vanligen smittämne ( infektiös agens).
 3. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.

 4. agenda-setting

  agenda-setting, dagordningsfunktion, innebär att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser viktigast.
 5. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 6. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 7. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 8. agenda

  agenda, dagordning, minneslista, numera ofta i överförd bemärkelse: program för en verksamhet.
 9. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 10. Agen

  Agen, huvudort i departementet Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, sydvästra Frankrike.