1. agenda

  agenda, dagordning, minneslista, numera ofta i överförd bemärkelse: program för en verksamhet.
 2. Agenda 21

  Agenda 21, handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet (dagordning för tjugoförsta århundradet), antaget av 180 stater vid Riokonferensen 1992.
 3. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.

 4. agenda-setting

  agenda-setting, dagordningsfunktion, innebär att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser viktigast.
 5. Agenda 22

  Agenda 22, regler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället, se FN:s standardregler.
 6. agenda

  agen`da [ag-] subst. ~n agendor ORDLED: ag-end-an
  Svensk ordbok
 7. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 8. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 9. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 10. dagordning

  dagordning, agenda, en lista över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde och den turordning i vilken det ska ske.