1. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.

 2. Agenda 21

  Agenda 21, handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet (dagordning för tjugoförsta århundradet), antaget av 180 stater vid Riokonferensen 1992.
 3. agenda-setting

  agenda-setting, dagordningsfunktion, innebär att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser viktigast.
 4. agenda

  agenda, dagordning, minneslista, numera ofta i överförd bemärkelse: program för en verksamhet.
 5. Agenda 22

  Agenda 22, regler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället, se FN:s standardregler.
 6. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 7. agenda

  agen`da [ag-] subst. ~n agendor ORDLED: ag-end-an
  Svensk ordbok
 8. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 9. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 10. faktaresistens

  faktaresistens, attityd som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en specifik fråga.