1. agenda

  agenda, minneslista, se dagordning.
 2. agenda

  agen`da [ag-] subst. ~n agendor ORDLED: ag-end-an
  Svensk ordbok
 3. Agenda 22

  Agenda 22, regler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället, se FN:s standardregler.
 4. Agenda 21

  Agenda 21, handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet (dagordning för tjugoförsta århundradet), antaget av 180 stater vid Riokonferensen 1992.
 5. Agenda 2030

  Agenda 2030 är en överenskommelse mellan alla medlemsländer i FN om hållbar utveckling.

 6. agenda-setting

  agenda-setting, dagordningsfunktion, innebär att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser viktigast.
 7. dagordningsfunktion

  dagordningsfunktion, massmedieterm, se agenda-setting.
 8. dagordning

  dagordning, agenda, en lista över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde och den turordning i vilken det ska ske.
 9. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 10. emotionernas sociologi

  emotionernas sociologi, kunskapsfält inom sociologin där dualismen mellan kropp och medvetande överskrids genom empiriska och teoretiska studier av emotioner som sociala processer.