1. aggression

  aggression, folkrättslig term som betecknar förbjuden användning av våld från en stats sida mot en annan.
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. aggression

  aggression, inom biologin de olika beteenden varmed en individ eller grupp av individer med våld eller hot om våld förhindrar eller försöker förhindra att en annan individ eller grupp av individer får möjlighet att utnyttja en viss, av båda parter eftertraktad resurs som inte räcker åt båda.
 4. aggression

  aggression [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ag-gress-ion-en
  Svensk ordbok
 5. aggressionshämning

  aggressionshämning, undertryckt aggression.
 6. aggressionshämning

  aggressionshämning [-ʃo`ns-] subst. ~en ~ar ORDLED: ag-gress-ions--häm-ning-en
  Svensk ordbok
 7. aggressivitet

  aggressivitet, benägenhet att reagera med aggression.
 8. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 9. agonistiskt beteende

  agonistiskt beteende, relativt sällan använd term för företeelsen att två djurindivider, i allmänhet av samma art, samtidigt trår efter samma resurs.
 10. reaktionsbildning

  reaktionsbildning, inom psykologin en typ av försvar mot oacceptabla känslor och impulser som innebär att dessa kan uppfattas som rakt motsatta till vad man egentligen känner.