1. agonist

  agonist, muskel som samarbetar med andra muskler för att åstadkomma en viss rörelse eller hållning.
 2. agonist

  agonist, benämning på en substans, t.ex. ett läkemedel, som binds till en receptor på ytan av en cell och därvid utlöser någon form av aktivitet i cellen.
 3. agonistiskt beteende

  agonistiskt beteende, relativt sällan använd term för företeelsen att två djurindivider, i allmänhet av samma art, samtidigt trår efter samma resurs.
 4. tritagonist

  tritagonist, den tredje skådespelaren i det antika dramat.
 5. antagonist

  antagonist, substans, t.ex. läkemedel, som binds till en receptor på en cell och därigenom hindrar andra, normalt förekommande substanser (agonister) från att stimulera receptorn att aktivera cellen.
 6. deuteragonist

  deuteragonist (grekiska deuteragōnistēs, av deuteros ’den andre’ och agōnistēs ’tävlande’, ’skådespelare’), den skådespelare i det grekiska dramat som stod i motsättning till protagonisten (huvudpersonen) och tritagonisten (’den tredje’).
 7. receptor

  receptor, mottagare, term med bred biologisk och medicinsk betydelse som åsyftar dels enskilda celler eller grupper av celler, dels speciella molekyler på cellers yta eller i deras inre, vilkas uppgift är att fånga upp och överföra signaler, antingen utifrån (exteroceptorer) eller från kroppens inre (interoceptorer).
 8. metyldopa

  metyldopa, alfametyldopa, blodtryckssänkande läkemedel som anses ha sin effekt huvudsakligen efter att i hjärnan ha omvandlats till alfametylnoradrenalin.
 9. klonidin

  klonidin, läkemedel som verkar som agonist (stimulerare) på alfa-2-receptorer i centrala nervsystemet och därigenom reducerar de impulser som avges via sympatikusdelen av autonoma nervsystemet.
 10. opioider

  opioider, samlingsbenämning på substanser med morfinliknande verkningsmekanism.