1. aktör

  aktör, benämning bl.a. inom samhällsvetenskaperna på den (person, institution etc.) som agerar, handlar.
 2. aktör

  aktör, skådespelare.
 3. aktör

  aktö´r subst. ~en ~er ORDLED: akt-ör-en
  Svensk ordbok
 4. fri konkurrens

  fri konkurrens, term inom nationalekonomin som innebär att samtliga aktörer på en marknad – köpare och säljare – arbetar under lika villkor.
 5. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 6. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 7. ryska revolutionen

  ryska revolutionen, samlingsbenämning på en rad revolutionära uppror och maktövertaganden som ägde rum i Ryssland 1905–17.
 8. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 9. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 10. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.