1. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 2. privat aktiebolag

  privat aktiebolag, aktiebolag vars aktier, teckningsrätter m.m. inte får bjudas ut på marknaden.
 3. juridisk person

  juridisk person, juridisk term för sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer.

 4. verkställande direktör

  verkställande direktör, VD, person som handhar den s.k. löpande förvaltningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.
 5. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 6. uniform

  uniform, likformig, i regler fastställd tjänstedräkt för en bestämd samhällsgrupp.
 7. GmbH

  GmbH, förkortning för tyska Gesellschaft mit beschränkter Haftung (’bolag med begränsad ansvarighet’), tysk bolagsform som är en mellanform mellan handelsbolag och aktiebolag (AG).
 8. företag

  företag innebär att en eller flera personer driver en verksamhet för att tjäna pengar.
 9. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 10. bolag

  bolag, avtal mellan ett antal fysiska och/eller juridiska personer om samverkan för ett gemensamt ändamål, varvid de som ingår avtalet, bolagsmännen, på ett eller annat sätt är förpliktade att verka för det gemensamma ändamålet.