1. aktiebolagslagen

  aktiebolagslagen, ABL, lag som innehåller bestämmelser om aktiebolag.
 2. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 3. skalbolag

  skalbolag, aktiebolag som vanligen inte har andra tillgångar än mycket likvida, t.ex. kassa och omsättningsbara värdepapper, och som således inte bedriver någon rörelse.

 4. fondaktie

  fondaktie, en ny aktie som ges ut i samband med en fondemission.
 5. klander

  klander, talan om ändring eller upphävande av en rättshandling, t.ex. klander av testamente eller talan enligt aktiebolagslagen (ABL) mot beslut av bolagsstämma.
 6. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 7. konvertibel aktie

  konvertibel aktie, aktie som på sätt som närmare anges i bolagsordningen kan omvandlas till aktie av annat slag t.ex. från preferensaktie till stamaktie.
 8. skiljeförfarande

  skiljeförfarande, skiljedomsförfarande, skiljemannaförfarande, den form av privat rättskipning som består i att parter i ett rättsförhållande väljer att låta sina tvister i anledning av detta rättsförhållande avgöras av särskilt utsedda skiljemän.
 9. ABL

  ABL, förkortning för aktiebolagslagen.
 10. årsredovisning

  årsredovisning, årsberättelse, offentlig rapport med främst ekonomisk och finansiell information som aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa företag med annan associationsform samt vissa större företag enligt lag är skyldiga att avge.