1. aktiebolagslagen

  aktiebolagslagen, ABL, lag som innehåller bestämmelser om aktiebolag.
 2. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 3. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

 4. koncern

  koncern, benämning på en grupp företag med gemensam ledning av ett av dem, moderbolaget.
 5. ABL

  ABL, förkortning för aktiebolagslagen.
 6. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 7. skiljeförfarande

  skiljeförfarande, skiljedomsförfarande, skiljemannaförfarande, den form av privat rättskipning som består i att parter i ett rättsförhållande väljer att låta sina tvister i anledning av detta rättsförhållande avgöras av särskilt utsedda skiljemän.
 8. årsredovisning

  årsredovisning, årsberättelse, offentlig rapport med främst ekonomisk och finansiell information som aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa företag med annan associationsform samt vissa större företag enligt lag är skyldiga att avge.
 9. firmatecknare

  firmatecknare, personer som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma.
 10. revision

  revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.