1. aktiekapital

  aktiekapital, summan av det nominella värdet på ett aktiebolags samtliga aktier.
 2. aktiekapital

  aktiekapital [ak`tsie-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aktie--kap-it-al-et
  Svensk ordbok
 3. ökning av aktiekapital

  ökning av aktiekapital, benämning inom associationsrätten.
 4. privat aktiebolag

  privat aktiebolag, aktiebolag vars aktier, teckningsrätter m.m. inte får bjudas ut på marknaden.
 5. europabolag

  europabolag, Societas Europaea, SE-bolag, europeisk bolagsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagsform i länder inom EU.
 6. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 7. nedsättning

  nedsättning, juridisk term, minskning, reduktion.
 8. minoritetsandel

  minoritetsandel, minoritetsintresse, den del av ett dotterbolags aktiekapital som innehas av andra aktieägare än moderbolaget.
 9. nyemission

  nyemission, att ett aktiebolag ökar sitt aktiekapital genom tillskott av pengar eller apportegendom eller genom att en borgenärs fordran genom kvittning omvandlas till aktiekapital.
 10. reserv

  reserv, inom företagsekonomin sparad tillgång, vanligen delar av företagets eget kapital som inte är aktiekapital i ett aktiebolag.