1. börsnoterade aktier

  börsnoterade aktier, aktier som är inregistrerade vid en fondbörs.
 2. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 3. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. konvertibel aktie

  konvertibel aktie, aktie som på sätt som närmare anges i bolagsordningen kan omvandlas till aktie av annat slag t.ex. från preferensaktie till stamaktie.
 6. jämviktspris

  jämviktspris, term inom nationalekonomin som används som teoretisk modell för prisbildningen på en vara eller tjänst.
 7. preferensaktie

  preferensaktie, aktie som har företrädesrätt framför övriga aktier vid utdelning och likvidation.
 8. derivat

  derivat, gemensam benämning på värdepapper, t.ex. optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, t.ex. aktier.
 9. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 10. stamaktie

  stamaktie, aktie som till skillnad från preferensaktie saknar företrädesrätt till ett bolags vinst och tillgångar.