1. Sankt Görans sjukhus

  Sankt Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm invigdes 1888 och var från början avsett för patienter med veneriska sjukdomar och hudåkommor.
 2. Sabbatsbergs sjukhus

  Sabbatsbergs sjukhus , sjukhus i Stockholm.
 3. Södersjukhuset

  Södersjukhuset, akutsjukhus i Stockholm, invigt 1944 med Hjalmar Cederström som framsynt arkitekt.
 4. katastrofpsykiatri

  katastrofpsykiatri, verksamhetsområde som omfattar vården av såväl direkt som indirekt drabbade (t.ex. anhöriga, vänner, kolleger, räddningspersonal) vid stora olyckor och katastrofer.
 5. utomlänsavtal

  utomlänsavtal, sådan överenskommelse mellan landsting eller andra huvudmän för sjukvård som reglerar ekonomiska och juridiska förhållanden när en patient får vård utanför bosättningslandstinget.
 6. krigssjukvård

  krigssjukvård, hälso- och sjukvård under de extraordinära förhållanden som krigshandlingar medför.
 7. Karolinska Sjukhuset

  Karolinska Sjukhuset, KS, Solna, rikssjukhus till 1982, då det av staten överläts till Stockholms läns landsting, där det fungerar dels som ett av länets akutsjukhus, dels som universitetssjukhus med specialistresurser inom ett 50-tal kliniska discipliner.
 8. landsting

  landsting, sekundärkommun för kommunal självstyrelse i länen med allmän kompetens, kommunal beskattningsrätt och ansvar för vissa speciallagsreglerade uppgifter, främst hälso- och sjukvård.

 9. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 10. palliativ vård

  palliativ vård, medicinsk behandling och omvårdnad som är inriktad på symtomlindring och annat som kan förbättra den sjukes livskvalitet men inte förväntas påverka förloppet av sjukdomen.