1. akvifer

  akvifer, geologisk bildning med grundvatten som kan utvinnas i användbar mängd.
 2. akviferlager

  akviferlager, naturlig grundvattenreservoar som utnyttjas för uttag av grundvattenvärme.
 3. grundvatten

  grundvatten, vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda.
 4. akvitard

  akvitard, geologisk bildning, t.ex. siltavlagring, som är svårgenomsläpplig för vatten.
 5. akvifug

  akvifug, geologisk bildning som saknar sammanhängande porsystem och därför är ogenomtränglig för vatten.
 6. grundvattenyta

  grundvattenyta, grundvattenzonens övre begränsningsyta (i en öppen akvifer).
 7. akviklud

  akviklud, akviclud, geologisk bildning, t.ex. leravlagring, som innehåller grundvatten men är så ogenomsläpplig att den inte kan avge vattnet för praktiska ändamål.
 8. relikt vatten

  relikt vatten, grundvatten som bildats under ett tidigare geologiskt skede eller under en period med annat klimat.
 9. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.